ПАРАМЕТРИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЛАСТ

Дълго може да се дискутира за същността на факторите, ерозирали тази власт – доколко са външни или вътрешни, доколко произтичат само от желанието за промяна или и от осъзнатата безисходица. Безспорно е обаче, че промяната в бившия Източен блок в края на 80-те години на миналия век не е случайна. Стратегията на прехода от социалистическо общество към капитализъм е всъщност преход от политическа власт към икономическа. Този преход бе обусловен от исторически доказаната жизненост, възможности и мощ на икономическата власт. Но стратезите на този процес не предвидиха един факт – икономическата власт не се дава така, както се дава политическата. Икономическата власт е постоянна борба и в нея имат превес по-подготвените и по-способните. Тази борба се основава на законите на свободния пазар и конкуренцията, чиито механизми са по-близки на диалектиката и до общите закони на природата. Тя се отнася до всички сфери на икономическия, политическия и социалния живот, като в нея са позволени всички средства – от икономическото разузнаване и информационното влияние до политическия и силов натиск.

Като основни елементи на икономическата власт могат да бъдат разглеждани:

 • финансовата мощ;
 • информационната обезпеченост /икономическо разузнаване/;
 • информационна /медийно/ влияние;
 • екипност /коалиционност/;
 • връзки с държавното управление;
 • наличието на средства за силов натиск;

Развитието на процесите в България след 1989 година и хронологията на събитията в страната илюстрират планираната трансформация на политическата власт, концентрирана в бившата комунистическа партия, в икономическа. Процесът се осъществи по следната схема:

 • изнасяне на финанси в чужбина и контрол над тях /главно чрез структурите на на бившите специални служби/;
 • предоставяне на финансов ресурс на определени субекти при конкретни условия;
 • поляризиране на обществото и отслабване на правораздавателната система;
 • създаване на силови групировки;
 • създаване на условия за източване спестяванията на населението чрез „пирамидите”, инфлацията и ликвидирането на банките /улесняването процеса на „първоначалното натрупване на капитали” от отделни личности;
 • приватизация на основни и структурно определящи икономически единици от предварително определени лица и създадени специално за целта икономически групировки;
 • замяна на първоначално подставените лица с нови след завършването периода на преход; 

Независимо от предварителната подготовка и създадената организация приложимостта на схемата се оказа твърде зависима от състоянието на социалната общност и амбициите на новопоявилите се икономически субекти /частни предприемачи/. По-голямата част от икономическите субекти, на които бе предоставен финансов ресурс, се оказаха не достатъчно подготвени за ролята, която им бе определена. Тези субекти не познаваха факторите на икономическата власт и се оказаха неспособни да изградят и поддържат баланса между градивните елементи на тази власт. Основният проблем, който те не можаха да преодолеят, бе легалната трансформация на предоставения им финансов ресурс в останалите елементи на икономическата власт.

Елементите на икономическата власт, макар да се явяват самостоятелни и относително независими, са тясно свързани помежду си. Всеки икономически активен субект, осъзнато или не осъзнато, се стреми да хармонизира структурата на собствената икономическа властбалансирайки относителния дял на нейните елементи. Важността на всеки отделен елемент може да се променя във времето и зависи от конкретните условия на икономическата система, в границите на която се осъществява една или друга дейност. Възможността на икономическия субект да опознава и развива отделните параметри на икономическата власт се допълва в много голяма степен с възможностите му за бързо трансформиране на всеки един от наличните елементи в друг, от който необходимостта е най-голяма в определен момент.

Парите представляват идеален инструмент за конвертируемост на едни фактори в други и затова се използват като всеобщ обменен еквивалент не само на традиционните стоки, но и на разнообразни права, лобистки възможности, връзки и т.н. Измени се се структурата на основните пазари, като вече обемът на стоковите пазари отстъпва на фондовите, а контролът над финансовите пазари обезпечава и контрол над икономиката.

Информационната осигуреност, като параметър на икономическата власт е доказала безспорно своето значение, макар, че предимствата, които дава предварителната информация за пазарите и конкурентите в много случаи не се афишират по обясними причини. Днес придобиването и на не голяма част от акциите на едно предприятие осигурява информационно участие в дейността му и може да бъде достатъчно за осъществяването на контрол. Властта над информацията позволява реално да се контролира дейността на каквато и да е компания с многократно по-малко разходи /и без да се притежава контролния пакет акции/, което рязко снижава риска от евентуални загуби.

Стремително се разширява и властта над обществото чрез средствата за информационно влияние /медиите/ |Тук особено трябва да се подчертае ролята и на интернет базираните информационни източници. Освен като мощен рекламен институт въздействащ върху пазара и потребителите чрез медиите се гради ефективно собствен имидж, необходим за развитието фирмата. Особено важен приоритет е и възможността за използването на медиите при избори, когато чрез поддържането на един или друг кандидат медиите обезпечават добри връзки с бъдещите държавни ръководители.Не е без значение и възможността им да манипулират общественото мнение, като стимулират недоволството или го пренасочват към маловажни теми и въпроси.

Факторът коалиционност или способността да се работи в един екип е един от елементите, който е най-слабо застъпен в дейността на субектите стремящи се към икономическата власт. През изминалите години развитието на капитализма в България още не е достигнало онова ниво, което да показва и убеждава, че реална икономическа власт може да се придобие само, ако точно намериш своето място като равноправен субект в определена коалиционна структура. Този параметър предоставя възможности за промени в икономическите структури без да се нарушава техния нормален ритъм на работа.

Особена важност за придобиване на икономическата власт имат връзките на икономическия субект с държата. Става дума не само за тривиалната корупция. Определящи се явяват връзките с държавната администрация, данъчната власт, митниците, съда и прокуратурата. Все още липсата на точни правила и постоянната им промяна може, ако не да доведе до фалит, то да създаде значителни проблеми на всеки действащ икономически субект.

И накрая икономическата власт не може да бъде ефективна без съответните силови и охранителни структури, които да я предпазват от нерещгламентираните действия, както на конкурентите, така и на субекти действащи извън закона.

Разсъжденията за икономическата власт водят до основния извод, че тя може да се постигне само по пътя на органичното обединение на факторите, които я обуславят, по-конкретно опознаване на нейните параметри и балансиране личните интереси на икономическите субекти с интересите на обществото, защитавани от политическата власт действаща в синхрон със законите на държавата.

BIACG

 

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com