Понеделник, 22 Април 2019 14:23

БЛОКЧЕЙНЪТ, ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ

В края на 2017 и началото на 2018 година изключителен информационен интерес предизвикаха т.н. криптовалути и по-специално биткойнът, като валута,

обединяваща в себе си това понятие. Основната причина за този интерес бе фактът на много бързото нарастване на тяхната стойност. В пика си, цената на един биткойн достигна порядък от почти 20 000 щ.д. Като резултат от тази мащабна медийна акция за биткойна се заговори масово. Обяснението на този „крипто” информационен бум може обаче да се окаже по-прозаично. По-скоро тази медийна активност приличаше на сериозен и успешен рекламен трик, който представи пред широката публика първоначалната информация за криптовалутите, технологията за тяхното появяване, съществуване и развитие.

Но акцентът върху биткойна, като възможност за „бързо забогатяване чрез спекулация” и прогнозите за значителния ръст на цената му в близко бъдеще, измести в страни въпросите свързани с блокчейна. А именно, кое е в основата на създаването на криптовалутите и кое е първичното блокчейна или биткойна? И така всички, насочвайки вниманието си към биткойна, пропуснахме сериозно да анализираме в дълбочина кое е това, което е довело до създаването му, какво представлява технологията, използвана при генерирането му и какви са реалните перспективи за криптовалутите и системата, която ги създава.

Нека в началото накратко да формулираме най-важното за т.н. блокчейн /block chain/, което всъщност се превежда като „верига /последователност/ от /информационни/ блокове”. Така формулирано понятието представлява система за съхранение и предаване на информация, която се подрежда в отделни транзакции /записи/, транзакциите се записват в блокове при използването на определен алгоритъм и методи на криптиране, на блоковете се присвоява идентификатор и се подреждат в структура с ненарушима последователност с цел тяхното бъдещо обработване без възможност за промяна във вече записаната информация. Изводът от тази дефиниция е, че понятието блокчейн и понятието информация са неразривно свързани. А информацията е присъща за всеки материален обект, определяйки неговото възникване, измененията му и актуалното му състояние. И най-важното на основата на тази информация след нейната обработка с подходящ математически инструментариум може да се екстраполира бъдещо развитие на определени материални обекти и процеси. Тя е динамично понятие и тази динамика се определя от непрекъснатото изменение /движение/ и взаимодействие между самите материални обекти. Така че блокчейнът е нов способ за отразяване, предаване, приемане, съхраняване и обработване на информацията. Именно информацията е в основата на анализа и познанието, а от там и на интелекта.      

Може да се отбележи, че за дълъг период от време информацията се е разпространявала в нейния „аналогов” вид . Този начин за нейното разпространение се използва основно до началото на 70 години на ХХ век, когато започва систематична работа за създаване на системи за трансформирането на аналоговата информация в цифрова, предаването и съхранението и в дигитален вид. Тези процеси на преобразуване на информацията се основават на т.н. булева алгебра, която е в основата на работата на новопоявилите се по това време компютърни системи и необходимостта от дигитализиране на информацията при нейната обработка с тях.

Създаването на интернет наложи групирането на дигиталната информация в цифрови блокове за да може да се осъществява техния пренос до различните потребители в мрежата. Блоковата архитектура доведе до едно от най-важните предимства на преноса, а именно, че отделните цифрови блокове информация могат по един канал да бъдат насочвани до различни хардуерни звена или потребители едновременно, както при обработката в самия компютър така и при предаването на информацията до различните участници в интернет мрежата.

И след тази първоначална информация, да се спрем по-детайлно и да се опитаме да обясним популярно технологията блокчейн. На практика блокчейнът представлява информационна база данни или е подобен на класически, стандартен дневник или картотека, където последователно в хронологичен ред се въвеждат записи за това какво е направено. Например, спал си от до, хранил си се от до, работил си от до, разхождал си се от до, платил си 100 лв. на и т.н. За да може обаче тази информация да е надеждна, да не подлежи на промени и никой страничен да не може да внеся корекции в дневника, то тя при въвеждането в блокчейна се криптира, като във всеки запис присъства и информация от предидущите. Ако дневникът е в един екземпляр с него може да се случи всичко, да бъде унищожен или да се загуби, да бъде откраднат за да се разшифрова и в информацията да се внесат корекции. При блокчейна за разлика от класическия дневник всяко от тези копия след промяна отразена в системата се проверява от „валидаторите” и се актуализира, така че тази база данни има множество копия, които се съхраняват на различни места, като всички те са абсолютно идентични.

Това е, ако обясняваме блокчейна популярно. Всъщност какво по-различно ни дава блокчейнът от другите структури на базите данни и за какво ни е необходим? Това е форма за структурирана по особен начин информация – разпределена база данни, която в прекия смисъл представлява непрекъсната верига от цифрови информационни блокове и се съхранява едновременно на множество компютри. Нови блокове в тази база данни се създават постоянно. Всеки новосъздаден блок в тази верига съдържа в себе си съвкупност от хронологично събрани и обработени записи /транзакции/, както и уникално име. Транзакция, това са всякакви действия, които използващите блокчейна извършват в мрежата. Например извършени плащания, регистрация право на собственост, покупки на различни предмети и т.н. Когато транзакцията е формирана от потребителя на мрежата тя се изпраща в т.н пул /басейн/, където изчаква да бъде добавена в някой от блоковете и това да бъде потвърдено от т.н. регистратори /валидатори/. Когато даден блок е формиран той се проверява от участниците в мрежата и след това, ако всички са съгласни се присъединява към блокчейна /веригата/. Когато това се случи вече не могат да се правят никакви промени по този блок. Освен актуалните транзакции включени в този блок в него се съдържа в шифрован вид и данни за предишните блокове. Базата се обновява на всички включени в системата компютри, а „копачите” /валидаторите/ пристъпват към формирането на нов блок. Основните принципи на блокчейна това са децентрализация и разпределеност, безопасност и защитеност, откритост и прозрачност, невъзможност за промени на вече записаното.

Всяка значима информация отнасяща се към една или друга сфера от човешкия живот някъде се съхранява. Покупката на жилище или лек автомобил, получаването на кредит, регистрация на брак, превод на финансови средства, преминаването ви през държавни граници и т.н.. Понастоящем данните за всички тези операции се фиксират и съхраняват на сърверите на държавните учреждения или на частни компании. Това много често може да доведе до унищожаване на информацията или до злоупотреби с нея, както и да бъде използвана неправомерно. При определени случаи в базата може да се влезе нерегламентирано и в нея да бъдат направени корекции, които да променят данните в нечий интерес. Технологията блокчейн кардинално променя този подход. Различното при нея от сега съществуващото положение е, че базата данни не се съхранява на едно място и което е по-важно не се контролира само от една структура. Базата се съхранява разпределено на хиляди или даже милиони компютри по целия свят и се контролира от всеки един от валидаторите в мрежата. Възможността всички тези компютри да бъдат блокирани и извадени от строя е нищожно малка и изглежда фантастична. Дори само един компютър да работи, системата блокчейн ще бъде действаща.

Както вече бе отбелязано, във всяка централизирана база данни би могло да бъде осъществен нерегламентиран достъп и в нея да бъдат внесени промени в информацията. При блокчейн технологията да се промени информацията в един определен блок е безсмислено, тъй като това означава че трябва да бъда променяни всички останали блокове, тъй като всеки нов блок съдържа в себе си шифрирана информация от предишните. При опит за такава промяна, освен необходимостта от огромна изчислителна мощ, веднага тези опити ще бъдат забелязани от останалите участници в мрежата, защото техните копия на базата вече ще се различават от променената. Препятствие за подобни фалшификации е и мощния алгоритъм за кодиране, използването на хеш функцията, както и цифровите подписи при формирането на блоковете. И така накратко, блокчейнът е разпределена база данни за общо ползване, базираща се на строги математически алгоритми, операции и изчисления в която по презумпция би трябвало да отсъства централизиран контрол над процесите. Чрез блокчейн технологията могат да се поддържат разпределени бази данни във всяка сфера от живота ни. Тя ще бъде средство за реализиране на мащабно съхранение на общочовешката памет.

Блокчейнът ще бъде неразрушима световна, дигитална база данни не само за икономическа информация и транзакции, но чрез тази технология ще може да се използват приложения и чрез нея да се съхранява и всякакъв друг вид данни за всичко, което обществото сметне за ценно и нужно. И докато интернетът предостави възможността за дигиталното предаване на информацията, то блокчейнът ще ни предостави възможността за надежното съхраняване и обработка на тази информация.

Кои ще бъдат основните предимства на блокчейн технологията:

 • по-голяма прозрачност на сделките за всички участващи страни;
 • намаляване на продължителността на операциите;
 • гаранции за неприкосновенност и достоверност на всички записи /транзакции/;
 • премахване на посредниците за удостоверяване истинността на информацията;

Какви ще бъдат някои от новите приложения, свързани с работата на тази система? Тези нови приложения ще бъдат в широк спектър от финансови и нефинансови дейности, обслужващи различни отрасли и подотрасли на всеки бизнес. Такива приложения могат да бъдат:

 • смарт /умни/ договори – блокчейнът ще позволи кодирането на условията по определен тип, първоначално не сложни договори, които ще се приключват след като са изпълнени фиксираните в тях условия;
 • проверка на веригата на доставки – блокчейнът ще създаде условия за удостоверяване на предисторията на определено събитие, както по отношение на произхода, така и по отношение на логистиката. Дали например нещата, които купуваме са оригинални;
 • блокчейнът ще разшири използването на интернет при управлението и автоматизацията на отдалечени системи. Комбинацията от софтуеър, сензори и комуникационните възможности на интернет мрежата ще улесни обмена и съхраняването на данните в блокчейна;
 • идентификация и удостоверяване на личността – блокчейнът ще предостави възможност за доказване на това кой сте, каква е вашата истинска биография, като ще бъде предоставена и възможност за пълно дигитализиране на личните документи. Наличието на сигурна идентичност е важно условие за онлайн взаимодействията;
 • регистрация на недвижима собственост – като обществено достъпни данни, блокчейнът може да предостави възможност за по-ефективно и точно отчитане на промените свързани с промяната на собствеността. В тази област все още има възможност за измами и е твърде трудоемка за администриране.
 • фондовата търговия – когато заявките на борсата чрез блокчейн транзакциите се потвърждават почти мигновенно при спозване на определени условия, това означава, че посредниците като клиринговите къщи, одиторите и банките ще бъдат отстранени от процеса;
 • съхраняването на файлове – ще се създаде възможност за децентрализиране съхранението на файлове, за които е важно от една страна, ако са проектни или важни да не се изгубят от друга страна да се осигури авторското право върху тях;
 • социално финансиране – блокчейнът ще предостави по-големи възможности при потенциалното създаване на фондове за рисков капитал, формирани от различните общности. В този аспект ще може да се предостави и възможност за строг контрол и отчет на пенсионните фондове;
 • Икономика на директното споделяне – блокчейнът ще позволи директно разплащане между производител и потребител, както и гаранции при реализирането на логистиката на стоката и изпълнението на услугата. Това ще ограничи централизацията на търговията и пазара.

При анализа на технологията блокчейн и връзката и с криптовалутите може би за сега умишлено се пропуска да се коментира възможността за използването и в бъдеще при създаването на изкуствения интелект. Информацията това е власт! Всички ние сме наясно как чрез използването на вътрешна информация в много случаи, незаконно на борсите се печелят милиони. При блокчейна със събраната информация при използването на подходящ софтуеър би могло да се достигнете до информация без да нарушавате законите. Изкуствения интелект би могъл да екстраполира и предвиди резултатите. Няма да се спираме подробно, но само ще отбележим, че блокчейнът всъщност ще отразява същността на т.н. „big data” или масиви информация за които няма да е в сила класическия математически инструментариум при статистическото изследване на процесите. При блокчейна това ще бъдат огромни масиви от на пръв поглед неструктурирана информация при която привидно не съществуват корелационни зависимости и за обработката на която ще е необходим съвършенно нов вид изчислителни и програмни средства.  

И стигаме до основното при изследването и анализирането на блокчейна. Тази технология всъщност можем да предположим, че заедно с все по-нарастващата изчислителна мощ на компютрите, особено на квантовите в бъдеще, ще бъде в основата на изкуственият интелект. Всъщност и днес сериозно се работи по този въпрос. Разликата между човешкия интелект и огромната изчислителна мощност на компютрите е тази, че човек елиминира още в началото вариантите за които той от опит знае, че са неприложими при определен казус. Компютърът стига до същия краен резултат след като изследва всички възможности, независимо от тяхната вероятност. Блокчейнът и информацията събрана в него, всъщност ще доближи „интелекта на машината” до човешкия. Ще се създаде възможност за „обучение на машината”. При взимането на решения ще се създадат условия за недопускането на субективни човешки пропуски и грешки. Блокчейнът ще позволи на изкуственият интелект да има способност да анализира събраната информация за обкръжаващата го среда и да предприема действия, които увеличават възможността за постигане на определени цели. По друг начин казано, изкуственият интелект с информацията събрана чрез и в блокчейна ще създава концепции, методи и средствата за изграждането и самообучението на интелигентни компютърни програми за изследване и усъвършенстване на интегралния интелект човек-машина чрез компютърните системи. Общи за повечето подобласти на изследванията на изкуствения интелект ще бъдат задачи, като възможността за разсъждение, обучение, планиране, общуване, възприемане, както и способността за движение и манипулиране на обекти.

От всичко казано до тук се налага изводът, че за това което ни очаква при масовото навлизане на технологията блокчейн в действителността ни, определено не сме подготвени. Ако не искаме да сме на опашката на тези процеси ще се наложи да усвояваме своевременно, съвършенно нови познания и практически умения, които ще са ни необходими, както при неговото внедряване, така и при ежедневното му използване. За съжаление, явно от много хора не се разбира сериозността на темата и по тази причина у нас липсва систематика при обяснението и популяризирането на тези процеси, както сред множеството от населението, така и като тематика при подготовката на младите хора, както в средното, така и във вишето образование.  

И накрая се налага логическият извод, че всъщност биткойнът не е бил основната цел при стартирането на технологията блокчейн на 3 януари 2009 година. Основната задача е бил именно блокчейнът, а биткойнът е средството за стартирането и поддържането на тази разпределена база данни. Трябвало е да се създаде на първо място заинтересованост в хората да „добиват” криптовалутатите. Именно финансовият интерес за получаването на биткойни и печалбите от спекулации с тази валута е в основата на наличието на „копачи” /валидатори/, необходими за съществуването на системата блокчейн. Всъщност тези валидатори на транзакциите ще поддържат процеса на събирането, регистрирането и съхранението на тези структурирани по нов начин данни. А използването на блокчейна от определени структури, притежаващи съответните информационни технологии и технически средства за обработката на тази информация, би довело до широкото, практическото прилагане потенциала на изкуствения интелект и би предоставило невероятни възможности на собствениците на тази система.

Виж също: Биткойнът - каква е реалността?

БИАКГ

Милчо Миланов

по материали от интернет

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com