БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА И КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА

ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА, АНАЛИЗИ

БИАКГ е поделение на МТТИ

 

Състояние на реалния сектор в икономиката на България

/ януари, 1998 год. - май, 1998 год./

 

  1. Бизнесконюнктура.

Въз основа на бизнесанкетите, които Националната статистика/НСИ/ провежда сред стопанските ръководители в страната, бизнесситуацията през април 1998 год. може да се характеризира като подобрена в сравнение с първото тримесечие на годината.

Очакванията за бъдещата бизнесситуация са по-умерено оптимистични, поради което бизнесклиматът в България не се променя съществено.

Като фактор със засилващо се отрицателно въздействие върху активността на предприятията се определя търсенето на продукцията. Нивото на поръчките се оценява като твърде ниско и се възприема под нормалните показатели за отделните предприятия.

Продажните цени на произведената продукция няма да претърпят съществени промени - 1/5-а от стопанските ръководители имат намерение да увеличат плавно цените.

Най-благоприятна продължава да бъде бизнесситуацията в търговията на дребно. Засилва се конкуренцията в бранша.

 

  1. Промишленост.

Обществен сектор -

През първото тримесечие на 1998 год. 3238 предприятия са отчели 100 млрд. лв. печалба. Нетните приходи от продажби възлизат на 4080 млрд. лв.

С положителен резултат приключват първото тримесечие на 1998 год. 50,4% от предприятията от обществения сектор, като общата им печалба е в размер на 294 млрд. лв. В сравнение със същия период на 1997 год. делът на печалившите предприятия е намалял с 14%.

Спадът е резултат от извършената преоценка на активите и свиването на продажбите им във валута.

Финансов резултат на предприятията от обществения сектор за първото тримесечие на 1998 год.

Млрд.лв Рентабилност /в % към продажбите/

Печалба от дейността 302 7,4

Загуби от лихви по кредити, курсови разлики и други финансови операции 85 - 2,1

Печалба от извънредни операции 2 0

Счетоводна печалба 219 5,4

Разходи за данъци 119 2,9

Печалба 100 2,5

 

Таблицата е съставена по официални данни на Министерството на промишлеността.

През първото тримесечие на годината губещи са 1570 предприятия. Общият размер на загубите възлиза на 194 млрд. лв., като 69% - 134 млрд. лв. - се дължи на 30 предприятия от списъка за изолация.

 

Финансови резултати на предприятията в изолация за първото тримесечие на 1998 год. / в млрд. лв. /

Печалба 1,355

Загуба 47,437

Дългосрочни задължения 374,393

- по банкови заеми 145,774

- по търговски заеми 150,462

- други дългосрочни задължения 78,157

Краткосрочни задължения 882,879

- по банкови заеми 218,710

- по търговски заеми 10,492

- към доставчици 287,948

- към персонала 16,354

- към бюджета 37,04

- към социалното осигуряване 18,567

-други краткосрочни задължения 293,766

Таблицата е съставена по данни на Националния статистически институт.

 

Към 01.04.1998 год. общата задлъжнялост на нефинасовите предприятия от обществения сектор възлиза на 7 трлн. лв. и е нараснала с 655 млрд. лв. в сравнение с края на 1997 год. Задълженията към доставчиците на суровини и материали са 1721 млрд. лв. Междуфирмената задлъжнялост също е висока - вземанията от клиенти са в размер на 1405 млрд. лв.

Платежоспособността на държавните предприятия остава ниска - с финансовите средства, с които дружествата могат да извършват плащанията си, се покриват едва 16% от текущите им задължения.

Продължава спадът в продажбите на промишлена продукция. Показателно е, че за периода от януари до май 1998 год. приходите от продажби на промишлените предприятия са нараснали само с 1% спрямо същия период на 1997 год. Като цяло продажбите в промишлеността през април 1998 год. са спаднали с 5% спрямо същия период на 1997 год. и с 2% спрямо март 1998 год.

Устойчива е и тенденцията към намаляване приходите от износ на промишлена продукция. Така регистрираният през април 1998 год. износ е с 27% по-малко в сравнение с април на 1997 год.

Регистрира се тенденция към бързо нарастване на добавената стойност в индустрията - от 24,9% през 1996 год. до 42,7% през 1997 год. - вследствие на приватизацията.

Частен сектор. -

По окончателни данни на Националната статистика/НСИ/ за брутния вътрешен продукт/БВП/ през 1997 год. добавената стойност в частния сектор е 10054 млрд. лв., което представлява дял от 58,8% в брутната добавена стойност/БДС/.

През първото тримесечие на 1998 год. частният сектор създава 59,9% - около 2,3 трлн. лв. - от брутната добавена стойност/БДС/ за периода - 3902,4 млрд. лв.- като едва 30% от производствените фондове са частна собственост.

Налице е постепенен и инерционен стопански спад. Той е обусловен, както от кризата през 1997 год., така и от непроменената структура на икономиката.

Наблюдава се тенденция за трайно намаляване на инвестициите за обновяване на производството. След преоценката на активите на държавните предприятия разходите за амортизация са нараснали повече от 8 пъти. Практически обемът на инвестициите става по-малък от амортизациите. Така динамиката на средствата, отделяни за съоръжения, машини и технологии е отрицателна - през 1996 год. ръстът е /- 3,6%/ спрямо 1995 год., а през 1997 год. - / -2% / в сравнение с 1996 год.

 

Инвестиционна активност в промишлеността.

По данни на инвестиционната анкета, проведена през април 1998 год. от НСИ сред стопанските ръководители на промишлени предприятия, стойностният обем на материалните и нематериални инвестиции до края на 1998 год. се изчислява на 1380 млрд. лв., от които 400 млрд. лв. - в частния сектор.

Като основен приоритет се посочва възстановяването на съществуващото оборудване - 43,1% от общите разходи за придобиване на дълготрайни активи. За предприятията от обществения сектор този дял е твърде висок - 52,3%, а за частните делът е 20,2%.

Частните производители декларират подчертан стремеж към разширяване на производствената си дейност. Сред приоритетите на частните промишлени фирми първостепенна роля се отделя на инвестициите за разширяване на производствения капацитет - 37,7% от общите разходи за придобиване на дълготрайни активи.

Твърде ниска инвестиционна активност за първото тримесечие на 1998 год. регистрират официалните данни на НСИ. Вложените средства в реалния сектор през периода са с 27% по-малко спрямо първото тримесечие на 1997 год.

 

III. Основни отрасли:

Енергетика

За първото тримесечие на 1998 год. отрасълът отчита най-голям положителен финансов резултат от пряка производствена дейност - 174 млрд. лв. Износът на електроенергия, природен газ и вода обаче е намалял с 13% спрямо първото тримесечие на 1997 год.

От общите инвестиции в промишлеността през 1998 год. за производство на електроенергия, газ и вода са предвидени 27,9%.

Въгледобивът приключи 1997 год. с обща печалба от 38 млрд. лв. Задълженията обаче възлизат на 71 млрд. лв., като държавата е субсидирала въгледобивните дружества от фонд "Енергийни ресурси" с 5,7 млрд. лв. За първото тримесечие на 1998 год. въгледобивът отчита 863 млн. лв. печалба.

Стратегията за преструктуриране на енергетиката предвижда до 2010 год. над 40% от производствените мощности на НЕК да се приватизират. Под държавно управление ще останат : АЕЦ, ТЕЦ "Марица-изток 2", регулиращите мощности на ПАВЕЦ "Чаира" и енергопреносната мрежа за високо напрежение. НЕК ще инвестира 1,5 млрд. USD в стари мощности: ТЕЦ "Марица-изток 1" - 600 млн. USD, ТЕЦ "Марица-изток 3" - 400 млн. USD, модернизация на първите четири блока от АЕЦ "Козлодуй" - 300 млн. USD.

На етап предпроектно проучване е изграждането на каскадата "Горна Арда". Проектът включва построяването на четири язовирни стени и седем ВЕЦ с мощност 175 мВт. По предварителни разчети проектът ще се реализира за шест години и ще изисква около 220 млн. USD инвестиции.

Затварянето на четирите блока на АЕЦ "Козлодуй" се поставя като условие за започване на преговори за присъединяване на България към Европейския съюз. Официално са отхвърлени аргументите на правителството, че това ще доведе до срив в енергийната система на страната.

 

Нефтохимическа промишленост

През първите четири месеца на 1998 год. е налице сериозен спад в приходите от износа на рафинирани нефтопродукти - 65% - и на химическа продукция - 26% - в сравнение със същия период на 1997 год.

"Плама" - Рафинерията преустанови дейността си. Според експертен доклад ликвидацията на "Плама" струва 200 млн. USD, а пускането на инсталациите в действие изисква 20 млн. USD. Твърди се, че рафинерията може бързо да възстанови дейността си и да реализира сериозни печалби. На склад се съхраняват: 47 т амоняк, 84 т пропан, 202 т фенол, 9 т ацетон, 71 т етилова течност, 3300 куб. м водород.

"Химко" - Преди 1989 год. "Химко" е произвеждал 1,4% от БВП и е формирал 2,4% от износа на страната. Предприятието приключи 1997 год. със загуби, надхвърлящи 23 млрд. лв. Първоначалната продажна цена на предприятието бе 120 млн. USD. Корейският концерн "ДЕУ", чиято оферта от 68 млн. USD бе класирана на второ място от АП, след обстоен преглед на финансовото състояние на "Химко" оттегли предложението си за покупка на контролния пакет акции.

По мнението на експерти инсталациите на "Химко" са изправни и при пълно натоварване на производствените мощности може да се реализира годишна печалба от 30 млн. USD до 50 млн. USD.

Поради загуба на позиции и криза на световните пазари съществува рискът "Химко", който бе сред първите пет световни производители в бранша, да се превърне в локален производител.

Дори и при най-благоприятна пазарна конюнктура дълговете на химическия комбинат в края на 1998 год. се очаква да бъдат около 71 млрд. лв.

"Агрополихим" - Приключва 1997 год. със загуба от 36 млрд. лв. От началото на 1998 год. до 31.05.1998 год. обаче са натрупани загуби в размер на 50 млрд. лв.

Предприятието ще бъде закупено от норвежката фирма "Норск хидро" за символичната цена от 1 USD. Купувачите твърдят, че са намерили схема за извеждане на "Агрополихим" от финансовия и производствен срив въпреки лошата конюнктура на световния пазар за минерални торове.

"Видахим" - Предприятието е натрупало през 1997 год. загуби за над 466 млн. лв, а през първото тримесечие на 1998 год. те са в размер на 3 млрд. лв. Задълженията на "Видахим" за периода надхвърлят 25 млрд. лв.

Залежава продукция за 9 млрд. лв.

Загубени са повече от 60% от пазарите на "Видахим".

 

Назрява сериозна криза в отрасъла поради блокиране производството на основните предприятия и невъзможност за реализиране на готовата продукция.

Военнопромишлен комплекс /ВПК/

Програмата на правителството за приватизация на ВПК предвижда:

ВМЗ - Сопот - 20 производства да се отделят в самостоятелни дружества и акциите им да се пуснат за продажба на фондовата борса. Общата балансова стойност на отделените части от ВМЗ възлиза на 1461 млрд.лв.

След отделянето основният капитал на ВМЗ ще намалее с 20,5% и ще бъде в размер на 8,379 млрд. лв.

"Арсенал" - гр. Казанлък - Предстои да бъде уточнен броят на обособените части от предприятието, които ще се предложат за продажба. Държавата ще запази блокираща квота от 34% от акциите.

От януари 1998 год. до края на май 1998 год. "Арсенал" е реализирал печалба в размер на 2 млрд. лв.

 

Транспорт

До 2010 год. трябва да бъде изградена жп линията, свързваща Варна и Бургас с Дурас и Вльора. Тя е част от трасето Изток-Запад и по предварителни разчети на фирмата "Бехтел" проектът изисква 4 млрд. USD. В него са включени пристанища, жп линии, магистрали, контейнерни терминали в България, Македония и Албания.

България е обявила техническа готовност за развитие на траснпортната структура по коридора Изток-Запад и трябва да изгради от Гюешево до границата с Македония 8 км трасе, контейнерният терминал край София и в пристанище Бургас.

За поддръжката на пътната мрежа в страната са необходими 200 млн. USD годишно. За целта през 1998 год. държавният бюджет ще отпусне 37 млрд. лв. - около 20 млн. USD, 60 млн. USD - от фонд "Републиканска пътна мрежа" и още около 20 млн. USD се очакват от различни международни финансови институции.

За ремонта на Дунав-мост и подобряване инфраструктурата на пристанище Русе по линия на ФАР ще бъдат отпуснати 3,4 млн. XEU.

 

Селско стопанство

Аграрният сектор заема 13,3% от брутната добавена стойност/БДС/ за първото тримесечие на 1998 год. Показателно е, че 96% от добавената стойност в отрасъла се създава от частните земеделски производители.

Зърнопроизводство - По данни на Министерството на земеделието новата реколта от жито ще бъде около 3,3 млн. т, което е с 500 000 т повече от 1997 год. При засети 11 млн. дка се очаква среден добив от 300 - 320 кг/дка жито. Вероятната изкупна цена за тон хлебно зърно от новата реколта е 100 USD.

Съществува риск от криза, породена от зърнен излишък през есента, ако не се компенсират загубите на земеделските производители. Предполагаемата борсова цена за тон жито от новата реколта е около 140 000 лв. при 155 -175 000 лв. за тон през 1997 год.

Не се очаква дефицит от зърно на вътрешния пазар, макар че ще бъдат изнесени около 500 000 тона пшеница.

Прогнозира се нарастване на потреблението на фуражна пшеница с около 50 000 т. Общо потреблението на фуражна пшеница и царевица в животновъдството ще се увеличи с 10% - 11%.

Животновъдство - През 1997 год. животновъдството е достигнало най-ниската точка в развитието си. Неговият дял в общата селскостопанска продукция е под 40%. Основните проблеми в животновъдството произтичат от: високата себестойност на продукцията, ограничено платежоспособно търсене сред населението и съответно свито потребление до възможния минимум.

Производство на мляко - Отчита се за 1997 год. увеличаване на производството на мляко с 3,3% спрямо 1996 год. Наблюдава се нарастване на броя на кравите - с 8,5% - и на козите - с 13,8% - в сравнение с 1996 год.

Запзава се тенденцията към намаляване броя на овцете-майки - с 5,7% в сравнение с 1996 год. Предвид ниската продуктивност - 50 л. за 1997 год. - производителите на овче мляко са губещи.

Може да се прогнозира плавно намаляване на изкупните цени на млякото.

Свиневъдство - Регистрира се намаляване броя на свинете през 1997 год. с 1,4% в сравнение с 1996 год.

Налице е тенденция към раздробяване на фермите, намаляване броя на животните и преобладаване на вноса при задоволяване на пазара.

Очаква се окрупняване на свинефермите, при което ще последват фалити на средни и дребни стопанства.

Птицевъдство - През 1997 год. се стабилизира в резултат на добрата зърнена реколта и последвалото стабилизиране на цените на комбинираните фуражи. Към януари 1998 год. се регистрира спад от 9,5% в производството на птиче месо в сравнение с 1996 год.

Увеличаване на производството на птиче месо може да се очаква, ако субсидираният внос бъде сведен до минимум.

БИАКГ, юли 1998

Българска информационно аналитична и консултантска група /БИАКГ/ е поделение на "МТТ Интернешънъл" ЕООД и предлага хронологични и тематични анализи касаещи политико-икономическите аспекти на Българската действителност.

БИАКГ предлага също анализи и консултации по теми свързани с България които представляват интерес за клиентите, както и преводи на статии от периодичния български печат.

Вашите въпроси и мнения адресирайте до: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

06.06.1998 год. БИАКГ

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com